Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WEGE CATERINGU – Andrzejewski i Przyjaciele

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Andrzejewski i Przyjaciele – wege catering, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEIDG pod nazwą Damian Andrzejewski z siedzibą 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18, Regon 200294461, NIP 8442236330, zwanym dalej „Andrzejewski i Przyjaciele – wege catering”.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.


§2 DEFINICJE

Usługi – Przygotowanie i dostarczanie przez Andrzejewski i Przyjaciele – wege catering posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego

Klient – Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z wariantów dostępnych na stronie („Zestaw”):
 2. Charakterystyka poszczególnych diet dostępna jest na stronie internetowej
 3. Każda dieta z oferty Andrzejewski i Przyjaciele – wege catering to zestaw kolejno wybranych posiłków dziennie, zgodnie z wybranym wariantem diety.
 4. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą. Posiłki dostarczane są w papierowej torbie oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem i informacją o znajdującej się wewnątrz diecie.
 5. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Andrzejewski i Przyjaciele – wege catering , dostępne na stonie www.andrzejewskiwegecatering.pl
 6. Dieta testowa to zestaw jedno lub trzy dniowy, umożliwiający Klientowi sprawdzenie jak wygląda i smakuje dieta Andrzejewski i Przyjaciele – wege catering. Jest to taki sam zestaw, jaki otrzymują inni Klienci danego dnia w danej diecie lecz opatrzona jest niższą ceną.
 7. Klient ma prawo skorzystać z diety testowej jednokrotnie.
 8. Każda kolejna próba złożenia zamówienia na dietę testową zostanie odrzucona.


§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
  a) Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem www.andrzejewskiwegecatering.pl dostępny przez 24h na dobę.
  b) Mailowo poprzez wysłanie wiadomości e- mail na adres kontakt@andrzejewskiwegecatering.pl lub damian@andrzejewskiwegecatering.pl
 2. Diety realizowane są od 48h roboczych od daty otrzymania zamówienia i potwierdzenia wpłaty. 
 3. Dostępne formy kontaktu to kontakt telefoniczny 508020690, mailowy kontakt@andrzejewskiwegecatering.pl
 4. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia otrzymania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany Wariant diety, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.
 5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dostarczenie potwierdzenia płatności na adres mailowy oraz podanie prawidłowych danych w tym adresu email oraz numeru telefonu.
 6. W przypadku nieprzestrzegania pkt. 4 klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia i ubiegania się o zwrot należności.
 7. Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do dostawy cateringu wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu.
 8. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Andrzejewski i Przyjaciele – wege catering o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 9. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 8 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Andrzejewski i Przyjaciele – wege catering za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Andrzejewski i Przyjaciele – wege catering o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.
 10. OBSZAR DOSTAW: Diety dostarczane są do wybranych Miast i miejscowości możliwych do sprawdzenia w zakładce „Gdzie dostarczamy”. Istnieje możliwość sprawdzenia możliwości dostawy do miejscowości, której nie ma w Panelu drogą mailową. Aby potwierdzić możliwość dowozu pod wskazany adres należy skontaktować się poprzez adres email: kontakt@andrzejewskiwegecatering.pl W przypadku potwierdzenia możliwości dowozu pod wskazany adres wysłany zostanie mail z potwierdzeniem oraz ewentualnym dodatkowym kosztem. Odpowiedź zostanie wysłana w przeciągu 24h od daty otrzymania zapytania.
 11. Promocje i kody rabatowe- aktualne promocje i zniżki publikowane są na stronie głównej oraz mediach społecznościowych.


§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujący sposob:
  a) 
  przelewem online lub klasycznym przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy dostępny również w stopce strony w zakładce „O nas”
 2. Andrzejewski i Przyjaciele – wege catering uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie.


§6 Dostawa

 1. Klient ma możliwość podania preferowanych / opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy 03.00 : 7.00
 2. Dostawy realizowane są  w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz w soboty – zestawy weekendowe, z wyłączeniem dni świątecznych oraz terminów o których Andrzejewski i Przyjaciele – wege catering poinformuje Klienta poprzez platformę Internetową, portale społecznościowe, mailowo lub poprzez informację na załączonych do diet Menu.
 3. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia poprzez nieobecność osoby upoważnionej do odbioru  lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz. 08:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 4. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Andrzejewski i Przyjaciele – wege catering (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych, itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie. W związku z panującą pandemią korona-wirusa SARS Cov-2 w przypadku wystąpienia obowiązku kwarantanny zakładu produkcyjnego Andrzejewski i Przyjaciele – wege catering dostawy zamówionych zestawów realizowane będą w innym terminie tj. po zakończeniu kwarantanny.


§7 ZMIANA I ZAWIESZENIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwila otrzymania przez Klienta od Andrzejewski i Przyjaciele – wege catering wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
 2. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do zawieszenie Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji. 
 3. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 6:00 , dwa dni poprzedzające dostawę.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany diety na tańszą w trakcie trwania zamówienia.

§8 REKLAMACJE

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”) w terminie 24 h  od realizacji zamówienia. Zgłoszenia „Reklamacja” po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje dotyczące braku dostawy należy zgłaszać maksymalnie do godz. 10:00 w dniu dostawy.
 2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: kontakt@andrzejewskiwegecatering.pl 
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie,  jednak nie później niż w przeciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
 5. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Andrzejewski i Przyjaciele – wege catering poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
 6. W razie stwierdzenia przez Andrzejewski i Przyjaciele – wege catering , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Andrzejewski i Przyjaciele – wege catering poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 7. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Andrzejewski i Przyjaciele – wege catering , który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Andrzejewski i Przyjaciele – wege catering należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Andrzejewski i Przyjaciele – wege catering.


§9 Odstąpienie od umowy

Andrzejewski i Przyjaciele – wege catering informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 3, ust. 4 oraz ust. 12 Ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy z uwagi na charakterystykę produktu, jakim są indywidualnie przygotowywane diety o krótkim okresie przydatności do spożycia, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia oraz względów higienicznych. 

a W przypadku chęci rezygnacji z diety istnieje możliwość jej zawieszenia na okres 30 dni lub przepisania zamówienia na inną osobę


§10 Promocje

Promocje organizowane przez Andrzejewski i Przyjaciele – wege catering nie łączą się ze sobą, chyba, że jest to wyraźnie napisane w warunkach. Z Promocji dotyczącej 50 pkt, które klient otrzymuje przy wyrażeniu zgód marketingowych skorzystać można tylko raz. Każdorazowa próba w postaci zakładania nowych fikcyjnych kont, niepoprawnych adresów email oraz podawania nieprawdziwych danych skutkować będzie natychmiastową blokadą zamówienia.

Maksymalny okres, na który można zamówić diety w cenach promocyjnych – dotyczy wszystkich akcji rabatowych poza odrębnymi przypadkami gdzie jest to wyraźnie określone- wynosi 120 dni.  Promocje organizowane przez Andrzejewski i Przyjaciele – wege catering nie łączą się ze sobą. 


§11 Panel Klienta/Aplikacja  Andrzejewski i Przyjaciele – wege catering

 1. Menu można wybierać najpóźniej na 72h przed planowaną dostawą. W przypadku braku wyboru, bądź zamówienia diety rozpoczynającej się w terminie krótszym niż 72 h, Klient otrzyma menu domyślne dla wybranej diety. Skład dań podany w panelu może ulec niewielkim modyfikacjom związanym z dostępnością produktów u producentów. Zmiany te nie dotyczą alergenów zgodnie z  Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.
 2. Oceny posiłków możliwe są przez 72h po dostawie. W przypadku braku oceny w wyznaczonym terminie funkcja ta zostaje automatycznie zablokowana
 3. Zmiany terminów dostaw oraz przełożenia diet na inny dzień możliwe są do godziny 6:00 dwa dni poprzedzające dostawę
 4. Zmiany rodzaju diety możliwa jest na 72 h przed planowaną dostawą
 5. UWAGA, Promocje nie dotyczą zestawów testowych.


§12 REGULAMIN

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na niniejszy regulamin.
 2. Treść regulaminu może ulec zmianie bez uprzedzenia.